دانشگاه های مورد تایید روسیه

دانشگاههای تایید وزارت بهداشت در روسیه

دانشگاههای تایید وزارت بهداشت

دانشگاههای علوم پزشکی مورد تایید وزارت بهداشت در روسیه در سال 2020-2019

دانشگاههای تایید وزارت بهداشت در روسیه ، دانشجویان ایرانی باید قبل از اقدام به اعزام و عقد قرارداد با موسسات فرهست دانشگاههای تایید وزارت بهداشت ایران را بررسی نمایند.

در حال حاضر بر اساس لیست اعلام شده در اسفند ماه 1397 پنج دانشگاه مورد تایید ایران می باشد که به شرح زیر است:

 • دانشگاه لومونوسوف مسکو
  Lomonosow Mscow State University
 • دانشگاه نووسیبریک
  Novosibrik State University
 • دانشگاه علوم پزشکی پاولوف سنت پترزبورگ
  Pavlov First Saint Petersburg State Medical University
 • دانشگاه پزشکی و دندانپزشکی ای آی اوداکیموو مسکو (فقط در رشته دندانپزشکی)
  I Evdakimov Moscow State University of Medicine and Dentistry
 • دانشگاه علوم پزشکی سچنوا مسکو (فقط در رشته داروسازی)
  Sechenov First Moscow State Medical University