نکات مهم فرم سمافور دانشگاه سملوایز مجارستان

نکات مهم فرم سمافور دانشگاه سملوایز مجارستان

نکات مهم فرم سمافور دانشگاه سملوایز مجارستان

نکات مهم فرم سمافور دانشگاه سملوایز مجارستان ، نکات مهم فرم سمافور دانشگاه سملوایز مجارستان برای تحصیل در مجارستان

1- بخش Personal data:

حتما دقت بفرمایید بهتر است از حروف بزرگ استفاده شود

2- در قسمت Title / Prefix : در این قسمت چیزی ننویسید زیرا به زبان فرانسه است بیشتر بخوانید دربارهنکات مهم فرم سمافور دانشگاه سملوایز مجارستان