معرفی کالج مک دانیل مجارستان

معرفی کالج مک دانیل مجارستان

معرفی کالج مک دانیل مجارستان

معرفی کالج مک دانیل مجارستان 

معرفی کالج مک دنیل مجارستان ، این کالج با همکاری دانشگاه وستمینستر آمریکا با نام کالج مک دانیل(تاسیس 1867 در آمریکا)

ارائه کننده دوره های کارشناسی مدیریت بازرگانی:

  • اقتصاد
  • ارتباطات
  • تاریخ هنر
  • علوم سیاسی و مطالعات بین الملل

نیز می باشد. بیشتر بخوانید دربارهمعرفی کالج مک دانیل مجارستان