اشتباهات تکمیل فرم امتحان ورودی پزشکی مجارستان

اشتباهات تکمیل فرم امتحان ورودی پزشکی مجارستان اشتباهات تکمیل فرم امتحان ورودی پزشکی مجارستان اشتباهات تکمیل فرم امتحان ورودی پزشکی مجارستان ، نمونه اشتباهات رایج در تکمیل فرم. *** اشتباهاتی که معمولا دانشجویان در هنگام پُر کردن اپلیکیشن دانشگاههای مجارستان انجام می دهند: 1- نام کوچک و نام فامیل را در فرم ثبت نام جابجا  […]