ارزشیابی مدارک دانش اموختگان بلاروس

ارزشیابی مدارک دانش اموختگان بلاروس

نحوه ارزشیابی مدارک دانش اموختگان دانشگاه کشور بلاروس

1- نحوه ارزشیابی مدارک  دانش آموختگان دانشگاههای مینسک ، سماشکو، سن پطرزبورگ، (پاولوف)، دانشگاه دولتی ایروان و دانشگاههای معتبر اعلام شده در کشورهای بلوک شرق در رشته های پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی بیشتر بخوانید دربارهارزشیابی مدارک دانش اموختگان بلاروس

ارزشیابی‌ دانشگاههای‌ بلاروس گروه یک

ارزشیابی‌ دانشگاههای‌ بلاروس

جدول‌ ارزشیابی‌ تحصیلی‌ دانشگاه‌های‌ گروه یک  بلاروس

جدول‌ ارزشیابی‌ تحصیلی‌ دانشگاه‌های‌ گروه یک  بلاروس

‌‌جدول‌ چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاه‌های‌ کشور بلاروس بیشتر بخوانید دربارهارزشیابی‌ دانشگاههای‌ بلاروس گروه یک

نظام‌ آموزشی‌ دانشگاه های‌ بلاروس

نظام‌ آموزشی‌ دانشگاه های‌ بلاروس
نظام‌ آموزشی‌ دانشگاه های‌ بلاروس

نظام‌ آموزشی‌ دانشگاه های‌ بلاروس

نظام‌ آموزشی‌ دانشگاه های‌ بلاروس

نظام‌ آموزشی‌ و چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاههای‌ کشور بلاروس

معرفی‌ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ نا معتبر در کشور بلاروس

جدول چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های  کشور بلاروس

 

تحصیلات‌پیش‌از دانشگاه‌

‌ ‌ دوره آموزش ابتدایی در کشور بلاروس 9 سال به طول می انجامد. دانش آموزان سپس می توانند در دبیرستان های متوسطه به مدت 2 سال تحصیلات خود را ادامه دهند و دیپلم دبیرستان دریافت نمایند و یا در مدارس حرفه ای یا مؤسسات آموزشی غیر دانشگاهی به مدت 3 سال ادامه تحصیل داده، دیپلم دریافت نمایند. دانش آموختگان دبیرستان های متوسطه مجاز به ادامه تحصیل در مؤسسات آموزش عالی می باشند.

بیشتر بخوانید دربارهنظام‌ آموزشی‌ دانشگاه های‌ بلاروس

دانشگاه‌های‌ مورد تایید بلاروس

دانشگاه‌های‌ مورد تایید بلاروس

دانشگاه‌های‌ مورد تایید بلاروس از نظر وزارت علوم ایران و وزرات بهداشت

دانشگاه‌های‌ مورد تایید بلاروس از نظر وزارت بهداشت

در حال حاضر جهت بررسی مجدد و تعیین کیفیت تحصیلی کلیه دانشگاههای کشورهای مشترک المنافع توسط وزارت بهداشت بصوزت معلق اعلام شده است ولیکن سابقا دانشگاه ذیل مورد تایید بوده است:

دانشگاه پزشکی دولتی مینسک (رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی)

دانشگاه‌های‌ مورد تایید بلاروس از نظر وزارت علوم ایران

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه‌های‌ مورد تایید بلاروس