هزینه های زندگی در لهستان 

هزینه های زندگی در لهستان  هزینه های زندگی در لهستان  هزینه های زندگی در لهستان   Accommodation: Student Dormitory – 300-450 zł per month Room – 300-600 zł per month Apartment – 1200-2000 zł per month Transport: Bus ticket – 1-2 zł Monthly bus ticket – 30-50 zł SKM (local train) ticket – 1.50-5 zł […]