توصیه های مهم ایمنی و امنیتی به دانشجویان عازم به خارج از کشور

توصیه های مهم ایمنی و امنیتی به دانشجویان عازم به خارج از کشور

بیشتر بخوانید دربارهتوصیه های مهم ایمنی و امنیتی به دانشجویان عازم به خارج از کشور

توصیه های مهم ایمنی و امنیتی به دانشجویان عازم به خارج از کشور
3.8 (75.29%) 17 votes

توصیه های مهم در رابطه با بانک و ارز همراه دانشجویان

  توصیه های مهم در رابطه با بانک و ارز همراه دانشجویان پس از عزیمت و ورود به کشور مقصد در اولین فرصت به بانک مراجعه نموده و افتتاح حساب نمائید. برای افتتاح حساب بانکی کپی صفحات شناسائی پاسپورت و کپی صفحه روادید و اصل مدارک شناسایی نیاز است. کلیه پول خود را در بانک […]

توصيه های مهم در رابطه با گواهی نامه , خريد و نگهداری اتومبيل

توصیه های مهم در رابطه با گواهی نامه , خرید و نگهداری اتومبیل

توصیه های مهم در رابطه با گواهی نامه , خرید و نگهداری اتومبیل

بیشتر بخوانید دربارهتوصیه های مهم در رابطه با گواهی نامه , خرید و نگهداری اتومبیل

توصیه های مهم در رابطه با گواهی نامه , خرید و نگهداری اتومبیل
5 (100%) 3 votes
توصيه های مهم در رابطه با اقامت و رواديد تحصيلی دانشجويان

توصیه های مهم در رابطه با اقامت و روادید تحصیلی دانشجویان

توصیه های مهم در رابطه با اقامت و روادید تحصیلی دانشجویان

بیشتر بخوانید دربارهتوصیه های مهم در رابطه با اقامت و روادید تحصیلی دانشجویان

توصیه های مهم در رابطه با اقامت و روادید تحصیلی دانشجویان
5 (100%) 3 votes
توصيه های مهم در رابطه با مسکن در خارج از کشور

توصیه های مهم در رابطه با مسکن در خارج از کشور

توصیه های مهم در رابطه با مسکن در خارج از کشور

بیشتر بخوانید دربارهتوصیه های مهم در رابطه با مسکن در خارج از کشور

توصیه های مهم در رابطه با مسکن در خارج از کشور
5 (100%) 1 vote
نكات مهم در رابطه با فرودگاه و هنگام عزیمت

نکات مهم در رابطه با فرودگاه و هنگام عزیمت

نکات مهم در رابطه با فرودگاه و هنگام عزیمت

نکات مهم در رابطه با فرودگاه و هنگام عزیمت

بیشتر بخوانید دربارهنکات مهم در رابطه با فرودگاه و هنگام عزیمت

نکات مهم در رابطه با فرودگاه و هنگام عزیمت
5 (100%) 3 votes
توصیه هایی در رابطه با مدارک و لوازم همراه دانشجو

توصیه هایی در رابطه با مدارک و لوازم همراه دانشجو

توصیه هایی در رابطه با مدارک و لوازم همراه دانشجو

توصیه هایی در رابطه با مدارک و لوازم همراه دانشجو

بیشتر بخوانید دربارهتوصیه هایی در رابطه با مدارک و لوازم همراه دانشجو

توصیه هایی در رابطه با مدارک و لوازم همراه دانشجو
4.8 (95%) 4 votes
توصيه های مهم در رابطه با دوره های زبان و پيش دانشگاهی

توصیه های مهم در رابطه با دوره های زبان و پیش دانشگاهی

توصیه های مهم دررابطه با دوره های زبان و پیش دانشگاهی

توصیه های مهم در رابطه با دوره های زبان و پیش دانشگاهی

بیشتر بخوانید دربارهتوصیه های مهم در رابطه با دوره های زبان و پیش دانشگاهی

توصیه های مهم در رابطه با دوره های زبان و پیش دانشگاهی
4 (80%) 2 votes
توصيه های مهم در رابطه با خوابگاهها

توصیه های مهم در رابطه با خوابگاهها

توصیه های مهم در رابطه با خوابگاهها

توصیه های مهم در رابطه با خوابگاهها

بیشتر بخوانید دربارهتوصیه های مهم در رابطه با خوابگاهها

توصیه های مهم در رابطه با خوابگاهها
5 (100%) 1 vote
توصيه های مهم در رابطه با هزينه های زندگی

توصیه های مهم در رابطه با هزینه های زندگی

توصیه های مهم در رابطه با هزینه های زندگی

توصیه های مهم در رابطه با هزینه های زندگی

بیشتر بخوانید دربارهتوصیه های مهم در رابطه با هزینه های زندگی

توصیه های مهم در رابطه با هزینه های زندگی
5 (100%) 2 votes
توصيه های مهم در رابطه با قوانين دانشگاهی

توصیه های مهم در رابطه با قوانین دانشگاهی

توصیه های مهم در رابطه با قوانین دانشگاهی

توصیه های مهم در رابطه با قوانین دانشگاهی

بیشتر بخوانید دربارهتوصیه های مهم در رابطه با قوانین دانشگاهی

توصیه های مهم در رابطه با قوانین دانشگاهی
5 (100%) 2 votes

نکات مهم هنگام عزیمت دانشجو به اوکراین

نکات مهم هنگام عزیمت دانشجو به اوکراین

نکات مهم قبل  و هنگام عزیمت دانشجو به کشور اوکراین

بیشتر بخوانید دربارهنکات مهم هنگام عزیمت دانشجو به اوکراین

نکات مهم هنگام عزیمت دانشجو به اوکراین
5 (100%) 3 votes