دانشگاه FH Joanneum اتریش

دانشگاه FH Joanneum اتریش

دانشگاه FH Joanneum اتریش

دانشگاه FH Joanneum اتریش ، اطلاعات تحصیل در اتریش

دانشگاه FH Joanneum اتریش ، کالج یوآنیوم:
FH Joanneum باحدود 4000 دانش آموز، یکی از بزرگترین کالج ها در اتریش است. این کالج  در سه  شهرگراتس، کاپفنبرگ و اشتایرمارک است .
تاریخچه:
FH Joanneum درسال 1995 ودر استان اشتایرمارک. بنا شده است.. در سال 2007، FH JOANNEUM وضعیت کالج ودانشگاه داشته است .
FH Joanneum در حال حاضر 45 برنامه مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در شش گروه و 25 موسسات ارائه میدهد.شش گروه عبارتند از:

بیشتر بخوانید دربارهدانشگاه FH Joanneum اتریش