سئوالات مربوط به خدمت وظیفه عمومی

سئوالات مربوط به سربازی

سئوالات مربوط به سربازی

سئوالات مربوط به سربازی

پسران در چه سنی مشمول خدمت وظیفه عمومی می شوند؟ و از چه زمانی به وضع مشمولیت آنان رسیدگی خواهد شد؟

سئوالات مربوط به خدمت وظیفه عمومی ، هر پسر ایرانی از اول فروردین ماه سالی که طی آن سال وارد 19 سالگی می شود مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی خواهد شد و به وضع آنها یک سال قبل از اعزام به خدمت دوره ضرورت که مدت آن 18 ماه تا 2 سال (بنا به نظر شورای عالی دفاع) می باشد رسیدگی خواهدشد.

مشمولین موظفند خود را به سازمان وظیفه عمومی محل تولد و یا محل اقامتشان معرفی نمایند.

مشمولین مقیم خارج از ایران باید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود و یا در صورت عدم وجود،  به نزدیکترین نماینده کنسولی مراجعه نمایند.

 

چه افرادی تبعه ایران محسوب می شوند؟

اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند:

1-   کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آنها مسلم باشد. تابعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.

2-    کسانی که پدر آنها ایرانی است، اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.

3-    کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشند.

4-    کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده اند.

5-    کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.

6-    هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.

7-    هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.

8-     اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی خارجه مشمول بندهای 4و5 فوق نمی باشند.

 

 

ملاک تشخیص سن مشمولان و افراد تحت تکفل از لحاظ خدمت وظیفه و یا معافیت، چیست؟

سن مشمولان و افراد تحت تکفل از لحاظ خدمت وظیفه و یا معافیت از آن تابع مندرجات اولیه اولین شناسنامه بوده و هرگونه تغییری که بعداً به عمل آمده باشد از لحاظ وظیفه عمومی معتبر نمی باشد. منظور این است که اگر شخصی با مراجعه به دادگاه تاریخ تولد خود را تغییر داده باشدء از لحاظ وظیفه عمومی تاریخ تولد مندرج در اولین شناسنامه ملاک خواهد بود.

در صورتی که اختلاف سن واقعی مشمول و سن مندرج در شناسنامه اولیه بیش از 5 سال باشد،کدام یک ملاک عمل می باشد؟

این مورد تابع نظریه شورای پزشکی خواهد بود.

دوران خدمت نظام وظیفه چه مدت می باشد؟

خدمت نظام وظیفه در دورهء اجباری 2 سال می باشد که در صورت وجود مازاد بر نیاز مشمولان، طبق نظر شورای عالی دفاع این مدت تا 18 ماه می تواند تقلیل یابد.

در انجام چه اموری، مشمولین وظیفه عمومی ملزم به ارایه مدرک دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولیت آنان می باشند؟

الف/ شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه

ب/ دریافت هرگونه وام و کمکهای کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق وزارتخانه ها و موسسه های دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی

ج/ کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شوراها و انجمنهای قانونی

د/ تحویل  اصل گواهینامه یا پایان نامه دوره های تحصیلی دیپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوط

ه/ صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکتهای تعاونی

و/ ثبت هرگونه نقل و انتقال غیر قهری اموال به طور مستقیم و غیر مستقیم در دفاتر اسناد رسمی به استثنای موارد ضروری مانند ثبت اموال مشترک که عدم ثبت اموال مشمول موجب زیان مالی بر شرکای دیگر گردد. تشخیص آن بر عهده محاکم ذی صلاح است.

ز/ دریافت مستمری از سازمانهای دولتی و وابسته و نهادهای قانونی

ح/ استخدام به هر صورت (رسمی، پیمانی، روز مزد و خرید خدمت)  در وزاتخانه ها و نهادهای قانونی و شرکتهای دولتی.

 

آیا موسسه های دولتی موظفند کارگران و مستخدمین خود را که در حال گذران خدمت سربازی هستند بعد از اتمام، مجدداً به کار اولیه خود برگردانند؟ در مورد موسسه های خصوصی چگونه می باشد؟

کارفرما یا مسئولین مربوط مکلفند آنان را به کار اولیه خود بگمارند. در مورد موسسه های خصوصی چنانچه این مساله در قرارداد استخدام قید شده باشد، کارفرما مکلف به تبعیت می باشد. در غیر اینصورت الزامی برای به کار گرفتن مجدد وجود ندارد.

 

چه مرجعی در خارج از کشور مسئول اجرای مقررات قانون وظیفه عمومی می باشد؟

نمایندگان کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارجی مسئول اجرای این مقررات می باشند و نتیجه اقدامات خود را از طریق وزارت امور خارجه به اداره وظیفه عمومی اعلام میدارند.

 

در چه شرایطی  مشمولان از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف خواهند بود ؟

معافیت پزشکی، کفالت و معافیت های تحصیلی در شرایط مقرر

 

وضعیت مزاجی مشمولان بر اساس چه مواردی تقسیم بندی می شود؟

1- کسانی که از نظر جسمی و روانی سالم و قادر به انجام خدمت هستند.

2- کسانی که به علت نقص عضو یا ابتلای به بیماری از سلامتی کامل برخوردار نبوده اما قادر به انجام خدمت در امور غیر رزمی می باشند.

3- کسانی که به علت عدم رشد یا ابتلای به بیماری، موقتاً قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند.

4- مشمولانی که به علت نقص عضو یا ابتلای به بیماری جسمی و یا روانی به طور دایم قادر به انجام خدمت دورهء ضرورت نیستند.

 

مشمولان، از خدمت به دلیل کفالت در چه شرایطی معاف می شوند؟

الف/ یگانه مراقب و نگهدارنده پدر یا جد یا برادر و یا مادر یا جده یا خواهر که قادر به اداره امور    خود نباشد.

ب/ یگانه سرپرست و نگهدارنده برادر یا خواهر صغیر.

ج/ یگانه سرپرست خواهر مجرد در صورتی که تا سن 24 سالگی مجرد باشد.

د/ از 2 یا 3 برادر واجد شرایط اعزام به خدمت یکی از آنان تا خاتمه خدمت دیگری به خدمت دوره ضرورت یا احتیاط اعزام نخواهد شد و ترتیب تقدم در اعزام بر مبنای سن مشمول خواهد بود.

ه/ مشمولین غیر غایبی که دارای همسر یا فرزند تحت تکفل می باشند تا تصویب و اجرای لایحه مذکور در ماده 55 قانون خدمت نظام وظیفه در زمان صلح.

مشولان بندهای (الف)، (ب) و (ج) از انجام خدمت دوره ضرورت (2 سال) معاف هستند و کارت معافیت از خدمت آنان در همان سال رسیدگی به  وضعیت نظام وظیفهء آنها صادر می گردد.

 

آیا مشمولان می توانند جهت ادامه تحصیل به خارج از کشور مسافرت نمایند؟تحت چه شروطی؟

مشمولان می توانند برای ادامه تحصیل به خارج از کشور مسافرت نمایند. و پس از ترک تحصیل یا فراغ از تحصیل و نیز مشمولانی که پس از احضار به خدمت طبق آئین نامه اجرایی قانون خدمت نظام وظیفه به طور موقت به خارج از کشور مسافرت می نمایند در پایان مدت تعیین شده باید جهت رسیدگی به وضع مشمولیتشان خود را به سازمانهای وظیفه عمومی داخل کشور معرفی نمایند.

 

چه کسانی مشمول معافیت تحصیلی می گردند؟

دانش آموزان دانشسراها و دانش آموزان چهار ساله آخر دوره متوسطه و هنرآموزان هنرستانها و آموزشگاههای فنی و حرفه ای که ارزش تحصیلی دیپلم آنها از طرف مراجع صلاحیتدار معادل متوسط کامل شناخته شده، و دانشجویان و هنرجویان دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی اگر در حین تحصیل به سن مشمولیت برسند تا زمانی که به تحصیلات خود ادامه می دهند از اعزام به خدمت معاف خواهند بود. نیز آندسته از دانش آموزان فارغ التحصیل داخل یا خارج که برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش دیپلم شناخته شوند وبرای تحصیل در موسسه های آموزش عالی داخل یا خارج کشور ملزم به طی دوره پیش دانشگاهی باشند معافیت تحصیلی تعلق می گیرد.

 

فارغ التحصیلان دیپلمه تحت چه شرایطی می توانند برای ادامه تحصیل به خارج از ایران بروند؟

فارغ التحصیلان دیپلمه در صورتی که از نظر قانون و بنا به گواهی وزارت فرهنگ و آموزش عالی حایز شروط اشتغال به تحصیل در خارج از کشور باشند و ادامه تحصیل آنان در رشته های مورد تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی باشد، می توانند با استفاده از مقررات معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور مسافرت کنند.

 

دانش آموزانی که به سن مشمولیت نرسیده اند تحت چه شرایطی می توانند در خارج از کشور   تحصیل نمایند؟

دانش آموزانی که قبل از سن مشمولیت بخواهند در خارج از کشور ادامه تحصیل دهند در صورتی که مورد تایید وزارت آموزش و پرورش باشد می توانند از معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل در خارج از کشور استفاده نمایند.

 

دانش آموزانی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت از کشور خارج می شوند و در دوره دبیرستان مشغول تحصیل می گردند، در چه صورت می توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند؟

دانش آموزانی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت از کشور خارج و در دوره دبیرستان مشغول تحصیل شده باشنددر صورتی که تحصیل آنان واجد شرایط مشمولان مشابه در داخل کشور بوده و مورد تایید وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد می توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.

وضعیت فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور و فرزندان مامورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از ایران به چه نحو می باشد؟

فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور و فرزندان مامورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور همچنین کسانی که قانوناً تحت کفالت یا ولایت قانونی آنها هستند نیازی به اخذ تاییدیه از آموزش و پرورش ندارند و ادامه تحصیل آنان در رشته های عالی و دانشگاهی با تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی بلا مانع خواهد بود.

وضعیت مشمولان دیپلمه که در مسابقات اعزام به خارج جهت ادامه تحصیل شرکت می نمایند چگونه است؟

مشمولان دیپلمه که در مسابقات اعزام به خارج جهت ادامه تحصیل شرکت می نمایند مانند   مشمولین هم طبقه خود به خدمت اعزام و پس از اعلام قبولی قطعی ترخیص خواهند شد و چنانچه   حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ اعلام قبولی قطعی بدون عذر موجه از کشور خارج نشوند حق ادامه تحصیل نخواهند داشت.

 

وضعیت دانشجویانی که در خارج از کشور با استفاده از معافیت تحصیلی به تحصیل اشتغال دارند چگونه است؟

دانشجویانی که در خارج از کشور با استفاده از معافیت تحصیلی به تحصیل اشتغال دارند    چنانچه در حین تحصیل به کشور مراجعت نمایند موظفند حداکثر ظرف 6 ماه از کشور خارج شوند. در غیر اینصورت حق خروج از کشور را نخواهند داشت.

وضعیت مشمولانی که در خارج از کشور موفق به اخذ دیپلم می گردند، چگونه می باشد؟

مشمولانی که در خارج از کشور موفق به اخذ دیپلم شده باشند، چنانچه در رشته های مورد تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی و برابر مقررات و ضوابط آن وزارتخانه مشغول تحصیل شده یا بشوند تا رسیدن به درجه دکتری می توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. کنترل وضعیت پیوستگی تحصیلی و سایر شرایط این قبیل مشمولین به عهدهء وزارت فرهنگ و آموزش عالی (اداره کل دانشجویان خارج از کشور) خواهد بود

 

وضعیت دانشجویانی که با استفاده از معافیت تحصیلی در خارج از کشور مشغول تحصیل می باشند در صورت انتقال به دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی داخل کشور چگونه است؟

دانشجویان فوق چنانچه به دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی داخل کشور انتقال یابند به شرط این که فاصله تحصیلی آنان حداکثر از یک سال تجاوز نکند، برای آنها کارت معافیت تحصیلی صادر می شود.

 

وضعیت فارغ التحصیلان فوق لیسانس و بالاتر و متخصصان ذکور ایرانی مقیم خارج از کشور برای ورود به ایران چگونه می باشد؟

در زمان صلح به کلیه فارغ التحصیلان فوق لیسانس و بالاتر و متخصصان ذکور ایرانی مقیم خارج از کشور اجازه داده می شود یک بار در سال حداکثر برای مدت پنج ماه به منظور شرکت در سمینارها و دوره های خاص تخصصی، بازدیدهای علمی و انجام پروژه های کوتاه مدت و ارایه خدمات خاص کوتاه مدت بنا به دعوت وزیر ذی ربط (با تایید وزارت اطلاعات و ستاد کل نیروهای مسلح) بدون بررسی وضعیت خدمت وظیفه عمومی، به جمهوری اسلامی ایران سفر نمایند.

 

وضعیت مشمولانی که دارای تابعیت مضاعف می باشند و به موجب تابعیت غیر ایرانیشان خدمت سربازی را طبق قوانین کشور دوم گذرانده اند، از لحاظ قوانین ایران چگونه می باشد؟

ایرانیان فوق به موجب تابعیت ایرانیشان و طبق قوانین ایران مشمول و ملزم به طی دوران خدمت سربازی می باشند. مشمولین فوق می توانند تقاضای ترک تابعیت ایران کنند تا از شمول خدمت سربازی معاف گردند. و یا در صورت احراز شرایط مقرر از معافیتها و دیگر امکانات برخوردار گردند.

طبق مجوز  شماره 4/10/708/م/4 وزارت امور خارجه مورخ 1376 به تمام کنسولگریهای ایران که تا سال 1385 تمدید شده است؛ مشمولان مقیم خارج از ایران با هر سطح تحصیلات می توانند با مراجعه به نمایندگان کنسولی ایران و تکمیل اوراق مربوطه، هر سال یک بار و به مدت 3 ماه به ایران سفر کنند.

هر چند که خرید خدمت سربازی برای مشمولان مقیم ایران منتفی گردیده است، لکن مشمولان مقیم خارج از ایران  در صورتی که قبل از اتمام هفده سالگی( و نه حتی 17 سال و 1 روز)، در سن مشمولیت، خارج از ایران بوده باشند و نیز در تاریخ 8/11/1376 در ایران نباشند، می توانند با پرداخت مبلغ 000/000/50 معادل پنج میلیون تومان نسبت به خرید دوران خدمت سربازی اقدام نمایند.

 

برادرم ۲۱ ساله و اهل سقز است. از ده سال پیش دچار تشنج شده، وقتی او را به اداره نظام وظیفه استان مربوطه بردیم، پس از انجام آزمایشها او را معاف از سربازی قلمداد کردند. برای معاف شدن برادرم از سقز به تهران آمده و تشکیل پرونده دادیم، در تهران او را معاف دائم اعلام کردند، اما پس از استعلام از شهرستان مربوطه، موضوع معافیت او رد شد. الآن بلاتکلیف مانده ایم چه کنیم و چه جوابی خواهیم شنید؟
*احتمالاً برادر شما در شورای عالی، سرباز شناخته شده است و لیکن می توانید با مراجعه به وظیفه عمومی محل، چگونگی آن را سؤال کنید.

پسرم سال دوم رشته برق دانشگاه تهران است، قصد دارد برای ادامه تحصیل به خارج از کشور سفر کند، می خواهم بدانم آیا این امکان وجود دارد معاف موقت شود تا در خارج ادامه تحصیل دهد؟
*دانشجویان می توانند پس از اخذ مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد با هماهنگی وزارت علوم و شرکت در آزمونهای قانون اعزام دانشجو به خارج در صورتی که واجد شرایط شناخته شدند، در خارج از کشور ادامه تحصیل دهند.

منبع: police.ir

نویسنده مطلب: admin

2 دیدگاه در “سئوالات مربوط به خدمت وظیفه عمومی

 • mohammadrza

  (مهر 30, 1396 - 13:54)

  با عرض سلام و خسته نباشید
  میخواستم ببینم کالج هایی که مورد تایید باشند واسه کسانی که سربازی نرفتن میشه نامه اشتغال به تحصیل از کالج گرفت برای عبور به ایران؟
  مثلا کالج خود دانشگاه university of economic and technology در بوداپست؟

  • admin

   (آذر 1, 1397 - 00:15)

   سلام متاسفانه امکانش نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 5 =