خانه / تحصیل مالزی / تحصیل در مالزی / دانشکده ها و رشته های دانشگاه لجندا

دانشکده ها و رشته های دانشگاه لجندا

 

دانشکده ها و رشته های دانشگاه لجندا
دانشکده ها و رشته های دانشگاه لجندا

 دانشکده ها و رشته های دانشگاه لجندا Legenda

دانشکده ها و رشته های دانشگاه لجندا

رشته ها و هزینه های دانشکده مطالعات اسلامی ( Islamic Studies ) :

 • فوق لیسانس و دکترای تمدن اسلام و مطالعات عربی ( Arabic Studies and Islamic Civilization)
 • فوق لیسانس و دکترای مطالعات رهبری و Dakwah ( Dakwah and leadership Studies)
 • فوق لیسانس و دکترای مطالعات قرآنی و سنت ( Al-Quran and Al-Sunnah Studies)
 • فوق لیسانس و دکترای فلسفه و الهیات (Theology and Philosophy)

کل هزینه رشته های Full time در این دانشکده (هم فوق لیسانس و هم دکترا ) :

 • برای مجردها :  16775 رینگیت
 • برای متاهل ها :  19535 رینگیت

کل هزینه های رشته های Part Time در این دانشکده (هم فوق لیسانس و هم دکترا ) :

 • برای مجردها : 15310 رینگیت
 • برای متاهل ها : 18070 رینگیت

رشته ها و هزینه های دانشکده آموزش ( Education ) :

 • فوق لیسانس و دکترای مشاوره و راهنمایی ( Guidance and Counseling )
 • فوق لیسانس و دکترای تدریس زبان انگلیسی به خنوان زبان دوم ( Teaching of English as a Second )
 • فوق لیسانس و دکترای آموزش و پرورش (Curriculum And Pedagogy)
 • فوق لیسانس و دکترای آموزش استثنائی و خاص ( Special education )
 • فوق لیسانس و دکترای آموزش زبان مالایی ( Malay Language Education )
 • فوق لیسانس و دکترای آموزش اسلامی (Islamic Education )
 • فوق لیسانس و دکترای آموزش کامپیوتر ( Computer Education )
 • فوق لیسانس و دکترای آموزش ریاضیات ( Mathematics Education )
 • فوق لیسانس و دکترای آموزش علم و دانش (Science Education )
 • فوق لیسانس و دکترای آموزش تجارت و کارفرمائی (Business and Entreprenurship Education )
 • فوق لیسانس و دکترای آموزش پیش دبستانی و مهد کودک (Preschool Education)
 • فوق لیسانس و دکترای اندازه گیری و ارزیابی ( Evaluation and Measurement)
 • فوق لیسانس و دکترای مدیریت ورزشها ( Sports Management)
 • فوق لیسانس و دکترای روانشناسی آموزشی (Educational Psychology)
 • فوق لیسانس و دکترای آموزش جامعه شناسی ( Sciology Education )
 • فوق لیسانس و دکترای فن آوری اطلاعات و منابع (Resource and Information Technology)
 • فوق لیسانس و دکترای آموزش زبان عربی ( Arabic Language Education)
 • فوق لیسانس و دکترای آموزش تاریخ (History Education)
 • فوق لیسانس و دکترای آموزش اقتصاد ( Economics Education)
 • فوق لیسانس و دکترای آموزش ادبیات (Literacture Education)
 • فوق لیسانس و دکترای روانشناسی اجتماعی (Social Psychology)
 • دکترای آموزش شغلی و تکنیکی ( Technical and Vocational Education)
 • دکترای آموزش توسعه شغلی و بزرگسالان ( Adult and Professional Development Education)

کل هزینه رشته های Full time در این دانشکده (هم فوق لیسانس و هم دکترا ) :

 • برای مجردها :  16775 رینگیت
 • برای متاهل ها : 19535 رینگیت

کل هزینه های رشته های Part Time در این دانشکده (هم فوق لیسانس و هم دکترا ) :

 • برای مجردها :  15310 رینگیت
 • برای متاهل ها :  18070 رینگیت

رشته ها و هزینه های دانشکده علوم اجتماعی و انسانی ( Social Science and Humanities ) :

 • فوق لیسانس و دکترای ارتباطات (Communication)
 • فوق لیسانس و دکترای جامعه شناسی و انسان شناسی ( Anthropology and Sociology)
 • فوق لیسانس و دکترای جغرافیا ( geography)
 • فوق لیسانس و دکترای تاریخ ( History)
 • فوق لیسانس و دکترای علوم سیاسی (Political Science)
 • فوق لیسانس و دکترای مطالعات امنیتی و استراتژی ( Strategy and Security Studies)
 • فوق لیسانس و دکترای علوم توسعه (Development Science)
 • فوق لیسانس و دکترای روانشناسی ( Psychology)
 • فوق لیسانس و دکترای مطالعات زبان مالایی ( Malay Language Studies)
 • فوق لیسانس و دکترای ادبیات مالایی (Malay Literature )
 • فوق لیسانس و دکترای مطالعات زبان انگلیسی ( English language Studies)
 • فوق لیسانس و دکترای زبان شناسی ( Linguistics)
 • فوق لیسانس و دکترای ادبیات زبان انگلیسی ( English Literature)
 • فوق لیسانس و دکترای مدیریت محیط زیست ( Environmental Management)
 • فوق لیسانس و دکترای راونشناسی صنعتی و سازمانی ( Industrial Organisational Psychology)
 • فوق لیسانس و دکترای مطالعات جنسیت ( Gender Studies)
 • فوق لیسانس و دکترای فشارهای محیط و اجتماع ( Social and Environment Impact)
 • فوق لیسانس مالیات ( Assessment)
 • فوق لیسانس مطالعات شرق آسیا ( East Asian Studies)
 • فوق لیسانس توسعه انسانی (Human development)
 • فوق لیسانس مدیریت ارتباطات (Communication Management)
 • فوق لیسانس روانشناسی مشاوره ( Counselin psychology )

کل هزینه رشته های Full time در این دانشکده (هم فوق لیسانس و هم دکترا ) :

 • برای مجردها :  16775 رینگیت
 • برای متاهل ها :  19535 رینگیت

کل هزینه های رشته های Part Time در این دانشکده (هم فوق لیسانس و هم دکترا ) :

 • برای مجردها :  15310 رینگیت
 • برای متاهل ها : 18070 رینگیت

رشته های و هزینه های دانشکده تجارت و اقتصاد ( Economics and Business ) :

 • فوق لیسانس و دکترای اقتصاد پولی ( Monetary Economics)
 • فوق لیسانس و دکترای اقتصاد صنعتی ( Industrial Economics)
 • فوق لیسانس و دکترای اقنصاد بین الملل (International Economics)
 • فوق لیسانس و دکترای اقتصاد توسعه ( Development Economics)
 • فوق لیسانس و دکترای اقتصاد منابع انسانی ( Human Resource Economics)
 • فوق لیسانس و دکترای اقتصاد کاربردی و کشاورزی ( Agricultural and Applied Ecconimics)
 • فوق لیسانس و دکترای اقتصاد منابع ئ محیط زیست (Environmental and Resorce Economics)
 • فوق لیسانس و دکترای آمار یا اقتصاد سنجی ( Econometrics)
 • فوق لیسانس و دکترای اقتصاد اسلامی ( Islamic Economics)
 • فوق لیسانس و دکترای حسابداری ( Accounting)

کل هزینه رشته های Full time در این دانشکده (هم فوق لیسانس و هم دکترا ) :

 • برای مجردها :  17495 رینگیت
 • برای متاهل ها :   20255 رینگیت

کل هزینه های رشته های Part Time در این دانشکده (هم فوق لیسانس و هم دکترا ) :

 • برای مجردها : 16030 رینگیت
 • برای متاهل ها :  18790 رینگیت

رشته های و هزینه های دانشکده حقوق ( Low ) :

 • فوق لیسانس حقوق کودکان (Child Low)
 • فوق لیسانس حقوق نسبی خانواده (Comparative Family)
 • فوق لیسانس حقوق نظام مالی اسلامی (Islamic Financial System)
 • فوق لیسانس حقوق جزایی اسلام (Islamic Criminal Law)
 • فوق لیسانس حقوق مقایسه ای قانون اساسی (Comprative Constitutional Low)
 • فوق لیسانس حقوق پیشرفته قانون اساسی (Advanced Intellectual Property Law)
 • فوق لیسانس حقوق فناوری اطلاعات ( Low of Informstion Technology)
 • فوق لیسانس حقوق جرم شراکتی ( Law of Corporate Crime)
 • فوق لیسانس حقوق بین المللی دریاها (International Law of the Sea)
 • فوق لیسانس حقوق پزشکی (Medical Low)
 • فوق لیسانس حقوق روش تحقیق قانونی ( Legal Resarch Methodology )
 • فوق لیسانس حقوق بین الملل اقتصادی (International Economics Law)
 • فوق لیسانس حقوق آئین نامه اوراق بهادار (Low of Securities Regulation)
 • فوق لیسانس حقوق قانون پیشرفته ( Advanced Company )
 • فوق لیسانس حقوق جنسیت و قانون ( Gender and Low )
 • فوق لیسانس حقوق پیشرفته فروش کالا (Adcanced Law of Sale of Goods)
 • فوق لیسانس حقوق مدیریت نسبی (Comparative Administration Law)
 • دکترای حقوق  خانواده (Comparative Family)
 • دکترای حقوق کودکان (Child Low)
 • دکترای حقوق قانون جزایی اسلام (Islamic Criminal Law)
 • دکترای حقوق تجاری اسلامی (Islamic Commercial )
 • دکترای حقوق مدیریت ( Administration Law)
 • دکترای حقوق پزشکی (Medical Low)
 • دکترای حقوق آئین نامه اوراق بهادار (Low of Securities Regulation)
 • دکترای حقوق اعسار و افلاس ( Insolvency Low  )
 • دکترای حقوق پیشرفته فروش کالا (Adcanced Law of Sale of Goods)
 • دکترای حقوق شرکت و مشارکت ( Company and Partnership Low )
 • دکترای حقوق کارگر و آئین نامه صنعتی ( Labour Low and Industrial Regulation )
 • دکترای حقوق مصرف کننده و تجاری ( Commercial and consumer Low )
 • دکترای حقوق قرارداد (Contract )
 • دکترای حقوق تحلیل تناوبی مشاجره و نزاع ( Aiternative Dispute Resolution )
 • دکترای حقوق قانون اساسی ( Intellectual Property Law)
 • دکترای حقوق بانکداری ( Banking Low )
 • دکترای حقوق شبه جرم ( Low of Tort )
 • دکترای حقوق جزایی ( Criminal Law)
 • دکترای حقوق امانت و برابری ( Equity and Trust )
 • دکترای حقوق قانون و جنسیت ( Gender and Low )
 • دکترای حقوق بین الملل عمومی ( Public International Low )
 • دکترای اقتصاد بین الملل ( International Economics Low )

کل هزینه رشته های Full time در این دانشکده (هم فوق لیسانس و هم دکترا ) :

 • برای مجردها :   17495 رینگیت
 • برای متاهل ها :  20255 رینگیت

کل هزینه های رشته های Part Time در این دانشکده (هم فوق لیسانس و هم دکترا ) :

 • برای مجردها : 16030 رینگیت
 • برای متاهل ها :  18790 رینگیت

رشته ها و هزینه های دانشکده علوم سلامت  ( Allied and Health Science ) :

 • فوق لیسانس گرایش آموزش بهداشت ( Health Education )
 • فوق لیسانس بهداشت انفورماتیک (Health Information )
 • فوق لیسانس روانشناسی بالینی ( Clinical Phychology )
 • فوق لیسانس بینایی سنجی بالینی ( Clinical Optometry )
 • فوق لیسانس زبان شناسی بالینی ( Clinical Linguistics )
 • فوق لیسانس تغذیه بالینی ( Clinical Nutrition)
 • فوق لیسانس بهداشت – گرایش علوم پزشکی ( Biomedical Sciences )
 • فوق لیسانس تغذیه جامعه ( Community Nutrition)
 • فوق لیسانس زبانشناسی بالینی (Clinical Linguistics)
 • فوق لیسانس بینایی سنجی ( Optometry)
 • فوق لیسانس رژیم غذایی ( Dietetics )
 • فوق لیسانس تغذیه ( Nutrition )
 • دکترای علوم پزشکی ( Biomedical Science )
 • دکترای تغذیه ( Nutrition )
 • دکترای رژیم غذایی ( Dietetics )
 • دکترای بینایی سنجی ( Optometry)
 • دکترای زبان شناسی بالینی ( Clinical Linguistics )

کل هزینه رشته های Full time در این دانشکده (هم فوق لیسانس و هم دکترا ) :

 • برای مجردها :  20375 رینگیت
 • برای متاهل ها : 23135 رینگیت

کل هزینه های رشته های Part Time در این دانشکده (هم فوق لیسانس و هم دکترا ) :

 • برای مجردها :  18910 رینگیت
 • برای متاهل ها :  21670 رینگیت

رشته ها و هزینه های دانشکده داروسازی ( Pharmacy ) :

 • فوق لیسانس داروسازی ( Phamacy )
 • فوق لیسانس داروسازی بالینی (Clinical Pharmacy )
 • دکترای داروسازی (Pharmacy )

کل هزینه رشته های Full time در این دانشکده (هم فوق لیسانس و هم دکترا ) :

 • برای مجردها :  20375 رینگیت
 • برای متاهل ها :   23135 رینگیت
 • کل هزینه های رشته های Part Time در این دانشکده (هم فوق لیسانس و هم دکترا ) :
 • برای مجردها :  18910 رینگیت
 • برای متاهل ها :  21670 رینگیت

رشته ها و هزینه های دانشکده علوم و فناوری اطلاعات ( Science and Information Technology ) :

 • فوق لیسانس و دکترای بیو شیمی (Biochemistry)
 • فوق لیسانس و دکترای گیاه شناسی ( botany)
 • فوق لیسانس و دکترای ژنتیک ( Genetics)
 • فوق لیسانس و دکترای میکروب شناسی ( Microbiology)
 • فوق لیسانس و دکترای جانور شناسی(Zoology)
 • فوق لیسانس و دکترای فیزیک ( Physics )
 • فوق لیسانس و دکترای علم مواد ( Materials Science)
 • فوق لیسانس و دکترای علو هسته ای و اتمی ( Nuclear Science)
 • فوق لیسانس و دکترای شیمی ( Chemistry)
 • فوق لیسانس و دکترای علم غذا ( Food Science)
 • فوق لیسانس و دکترای تغذیه ( Nutriton)
 • فوق لیسانس و دکترای ریاضیات ( Mathematics)
 • فوق لیسانس و دکترای آمار ( Statstics)
 • فوق لیسانس و دکترای زیست شناسی ( Biology)
 • فوق لیسانس و دکترای زمین شناسی ( Geology)
 • فوق لیسانس و دکترای علوم اقیانوس ( Ocean Science)
 • فوق لیسانس و دکترای علوم محیط زیست ( Environmental Science)
 • فوق لیسانس و دکترای مدیریت ایمنی صنعتی ( Industrial Safety Management)
 • فوق لیسانس بهبود کیفیت و بهره وری ( Quality and Productivity Improvement)
 • فوق لیسانس زیست شناسی ملکولی ( Molecular Biology)
 • فوق لیسانس بیوتکنولوژی ( Biotechnology)
 • فوق لیسانس علوم حیوانات ( Animal Science)
 • فوق لیسانس فیزیک کاربردی ( Applied Physics)
 • فوق لیسانس حفاظت محیط زیست ( Conservation Biology )
 • فوق لیسانس حشره شناسی ( Entomology)
 • فوق لیسانس محیط و مهندسی ( Engineering and Environmental)
 • فوق لیسانس ژئوفیزیک ( Geophysics)
 • فوق لیسانس معادن صنعتی ( Industrial Mineral)
 • فوق لیسانس منابع گیاهان ژنتیکی گیاهان ( Management of plant Genetics Resources)
 • فوق لیسانس علوم دریایی و دریانوردی ( Marine Science)
 • فوق لیسانس سیستماتیک گیاهان ( Plant Systematic)
 • فوق لیسانس تکنولوژی و فن آوری انرژی ( Energy Systematic)

کل هزینه رشته های Full time در این دانشکده (هم فوق لیسانس و هم دکترا ) :

 • برای مجردها :  20375 رینگیت
 • برای متاهل ها :  23135 رینگیت

کل هزینه های رشته های Part Time در این دانشکده (هم فوق لیسانس و هم دکترا ) :

 • برای مجردها :  18910 رینگیت
 • برای متاهل ها :  21670 رینگیت

رشته ها و هزینه های دانشکده علوم و فناوری ( Science and Technology ) :

 • فوق لیسانس IT – گرایش علوم کامپیوتر (Computer Science)
 • فوق لیسانس IT – گرایش مهندسی نرم افزار ( Software Engineering)
 • فوق لیسانس IT – گرایش علوم اطلاعات ( Information Science)
 • فوق لیسانس IT – گرایش چند رسانه ای ( Multimedia)
 • فوق لیسانس IT – گرایش سیستمهای اطلاعاتی مدیریتی ( Management Information System)
 • فوق لیسانس IT- گرایش محاسبات و برنامه نویسی صنعتی (Industrial Compuring)
 • فوق لیسانس IT- گرایش هوش مصنوعی ( Artificial Intelligence)
 • رشته های فوق در گرایش آی تی میباشند و همین رشته های در گرایشهای کامپیوتر هم ارائه میشن .
 • فوق لیسانس و دکترای کیفیت نرم افزار ( Softwar Quality)
 • فوق لیسانس و دکترای گرافیک کامپیوتری ( Computer Graphics)
 • فوق لیسانس و دکترای ارتباطات داده ها و شبکه (  Data Communicatino and Network)
 • فوق لیسانس و دکترای متریک نرم افزار ( Softwar Metrics)
 • فوق لیسانس و دکترای گواهینامه نرم افزار ( Software Certification)
 • فوق لیسانس و دکترای مدل سازی هندسی ( Temporal Data Base)

کل هزینه رشته های Full time در این دانشکده (هم فوق لیسانس و هم دکترا ) :

 • برای مجردها :  18935 رینگیت
 • برای متاهل ها :  21695 رینگیت

کل هزینه های رشته های Part Time در این دانشکده (هم فوق لیسانس و هم دکترا ) :

 • برای مجردها : 17470 رینگیت
 • برای متاهل ها :  20230 رینگیت
 • رشته ها و هزینه های دانشکده مهندسی ( Engineering ) :
 • فوق لیسانس عمران و مهندسی سازه (Civil and Structural Engineering)
 • فوق لیسانس برق و الکترونیک و سیستم (Electrical,electronics and System Engineering)
 • فوق لیسانس فرآیندهای شیمیایی (Chemical and Process)
 • فوق لیسانس مواد و مکانیک (Mechanical and Materials Engineering )
 • فوق لیسانس علوم معماری (Architecture Science )
 • فوق لیسانس مهندسی معماری (Architecture Engineering)
 • فوق لیسانس مهندسی محیط زیست(Environment Engineering  )
 • فوق لیسانس مهندسی شیمیایی (Chemical Engineering)
 • فوق لیسانس مهندسی عمران (Civil Engineering )
 • فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر و ارتباطات ( Communication and Computer)
 • فوق لیسانس مهندسی مکانیک (Mechanical)
 • فوق لیسانس ریز اللکترونیک (Microelectronic)
 • دکترای عمران و سازه (Civil and Structural Engineering)
 • دکترای برق و الکترونیک و سیستم (Electrical,electronics and System Engineering)
 • دکترای فرآیندهای شیمیایی (Chemical and Process)
 • دکترای مواد و مکانیک (Mechanical and Materials Engineering )
 • دکترای علوم معماری (Architecture Science)
 • دکترای مهندسی معماری (Architecture Engineering)

کل هزینه رشته های Full time در این دانشکده (هم فوق لیسانس و هم دکترا ) :

 • برای مجردها :   21815 رینگیت
 • برای متاهل ها :  24575 رینگیت

کل هزینه های رشته های Part Time در این دانشکده (هم فوق لیسانس و هم دکترا ) :

 • برای مجردها :  20350 رینگیت
 • برای متاهل ها :  23110 رینگیت

هزینه ثبت نام و مدارک لازم دانشگاه لجندا Legenda

هر دانشگاه همراه با مدارک هزینه ای دریافت میکند که به آن هزینه APPLICATION FEE اطلاق میشود  و هر متقاضی موظف است این مبلغ را به همراه مدارک ارسال کند که این مبلغ برای دانشگاه  UKM  در حدود  50  دلار است .

مدارک مورد نیاز برای مقطع ارشد (  (By Course
الف: ترجمه مدرک لیسانس به انگلیسی که به تائید قوه قضاییه رسیده باشد.
ب: ترجمه انگلیسی ریز نمرات  لیسانس که به تائید قوه قضاییه رسیده باشد.
ج: 6 قطعه عکس تمام رخ 3در4
د: کپی از تمام صفحات پاسپورت
ر: توصیه نامه  اساتید (از 2 استاد )
ز: ضمانتنامه بانکی ( موجودی حساب به مبلغ 000/000/8 تومان)

مدارک مورد نیاز برای مقطع ارشد (  (By Research
الف: ترجمه مدرک لیسانس به انگلیسی که به تائید قوه قضاییه رسیده باشد.
ب: ترجمه ریز نمرات لیسانس به انگلیسی که به تائید قوه قضاییه رسیده باشد.
ج: 6 قطعه عکس تمام رخ 3در4
د: کپی از تمام صفحات پاسپورت
ر: توصیه نامه اساتید ( از 2 استاد)
ز: ضمانتنامه بانکی ( موجودی حساب به مبلغ 000/000/8 تومان)
ذ: پروپوزال تخصصی با فرمت و موضوع دانشگاه مورد نظر

مدارک مورد نیاز برای مقطع دکترا  (  (By Research
الف: ترجمه مدرک لیسانس و فوق لیسانس به انگلیسی که به تائید قوه قضاییه رسیده باشد.
ب: ترجمه ریز نمرات لیسانس و فوق لیسانس به انگلیسی که به تائید قوه قضاییه رسیده باشد.
ج: 6 قطعه عکس تمام رخ 3در4
د: کپی از تمام صفحات پاسپورت
ر: توصیه نامه اساتید ( از 2 استاد)
ز: ضمانتنامه بانکی ( موجودی حساب به مبلغ 000/000/8 تومان)
ذ: پروپوزال تخصصی با فرمت و موضوع دانشگاه مورد نظر

 

به این مقاله تحصیلی امتیاز دهید

درباره‌ی admin

همچنین ببینید

رشته های دوره کارشناسی دانشگاه لجندا

رشته های دوره کارشناسی دانشگاه لجندا

رشته های دوره کارشناسی دانشگاه لجندا Legenda رشته های دوره کارشناسی دانشگاه لجندا Legenda به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − دو =