شهرهای کشور روسیه

شهرهای کشور روسیه

 

Back212 مسکو یا ماسکو (به روسی: Москва)

Back212 شهر نووسیبیرسک

Back212 سنت پترزبورگ (به روسی: Санкт-Петербург)

Back212 شهر یاروسلاول

Back212 شهر ایژِوسک

Back212 شهر کراسنودار

Back212 شهر تولیاتی

Back212 شهر ساراتوف

Back212 شهر کراسنویارسک

Back212 شهر پـِرم

Back212 شهر ولگوگراد

Back212 شهر اوفا

Back212 شهر روستوف

Back212 شهر چلیابینسک

Back212 شهر اُمْسْک

Back212 شهر کازان یا قازان یا غازان

Back212 شهر سامارا

Back212 شهر نیژنی نووگورود

Back212 شهر یکاترینبورگ

 

 

 

 

 

 

شهرهای کشور روسیه
به این مقاله تحصیلی امتیاز دهید