دانشگاههای اوکراین

دانشگاههای اوکراین
دانشگاههای اوکراین

دانشگاههای اوکراین

دانشگاههای اوکراین رشته های پزشکی، رشته های مهندسی، رشته های انسانی و هنر، دانشگاههای پلی تکنیک اوکراین

جهت مطالعه دانشگاههای اوکراین روی لینک های زیر کلیک کنید.

دانشگاههای پزشکی اوکراین

دانشگاههای پزشکی اوکراین ، رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داورسازی، پرستاری به زبان های انگلیسی، روسی و اوکراینی

جهت مطالعه دانشگاههای پزشکی اوکراین روی لینک های زیر کلیک کنید.

دانشگاه ملی پزشکی بوگامولتس کیف اوکراین !TOP UNIVERSITY

دانشگاه بوگامولتس اوکراین، برنده جایزه نوبل در زمینه نوآموری های جراحی چشم، یکی از معتبرترین دانشگاههای پزشکی اوکراین در زمینه رشته های پزشکی، تخصص های پزشکی، دندانپزشکی، جراحی و تخصص های دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری و …

آکادمی تخصصی علوم پزشکی کیف شوپی کا

آکادمی تخصص علوم پزشکی کیف شوپی کا، ارائه دهنده کلیه تخصص های پزشکی، دندانپزشکی و …

دانشگاه علوم پزشکی لووف اوکراین !TOP UNIVERSITY

معتبر ترین و سطح بالا ترین دانشگاه علوم پزشکی اوکراین، با رتبه 700 جهانی جزو 1000 دانشگاه برتر پزشکی دنیا می باشد، تحصیل در این دانشگاه به خاطر سختگیری های شدید بسیار مشکل می باشد، مدرک این دانشگاه همانند دانشگاههای دیگر پزشکی اوکراین مورد تایید آمریکا و اروپا می باشد و مدرک این دانشگاه اعتبار ویژه ای در دنیا دارد و …

دانشگاه پزشکی دانتسک اوکراین !TOP UNIVERSITY

دانشگاه پزشکی دانسک اوکراین با رتبه جهانی 600 جزو 1000 دانشگاه برتر پزشکی دنیا می باشد، همانند دانشگاه لووف به علت سخت گیری های شدید مدرک آن به صورت جهانی مورد تایید است و …

دانشگاه علوم پزشکی پزشکی خارکف

دانشگاه علوم پزشکی خارکف، تحصیل در اوکراین رشته های پزشکی به 3 زبان انگلیسی، روسی، اوکراینی و …

دانشگاه علوم پزشکی پولتاوا اوکراین

دانشگاه علوم پزشکی پولتاوا اوکراین، تدریس به سه زبان انگلیسی، روسی و اوکراینی، در کلیه رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و …

دانشگاه پزشکی کریمه اوکراین

در حال حاضر به خاطر ضمیمه شده به خاک روسیه این دانشگاه در رسترس نمی باشد و …

دانشگاه پزشکی لوگانسک اوکراین

دانشگاه علوم پزشکی لوگانس اوکراین، ارائه دهنده رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و …

دانشگاه پزشکی ایوانوفرانکو اوکراین

دانشگاه علوم پزشکی ایوانوفرانکو در شهر ایوانوفرانکو کشور اوکراین و …

دانشگاه دارو سازی خارکف اوکراین

دانشگاه تخصصی داوسازی در شهر خاکف کشور اوکراین به سه زبان انگلیسی، روسی و اوکراینی و …

دانشگاه پزشکی وینیتسیا اوکراین

دانشگاه علوم پزشکی وینیتسا در شهر وینیتسا اوکراین و …

دانشگاه پزشکی چرنیگیو (بوکووینییان)

دانشگاه علوم پزشکی چرنیگو، در شهر چرنیگو مشهور به بوکووینیان، پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پرستاری به سه زبان انگلیسی، روسی و اوکراینی و …

 

دانشگاههای مهندسی اوکراین

جهت مطالعه اطلاعات دانشگاههای مهندسی اوکراین روی لینک های زیر کلیک کنید.

دانشگاه ملی کیف تاراس شفچنکو یا دانشگاه سرخ کیف TOP UNIVERSITY

دارای رتبه 502 جهانی می باشد و …

دانشگاه هوا و فضای کیف اوکراین !TOP UNIVERSITY

تحصیل در اوکراین دانشگاههای مهندسی اوکراین، دانشگاه هوا فضا نائو گیگا دارای رتبه 4 در اروپا، جزو دانشگاههای برتر اروپا، به زبان های روسی و انگلیسی در شهر کیف اوکراین و …

دانشگاه هوا و فضای خارکف اوکراین !TOP UNIVERSITY

تحصیل در اوکراین دانشگاههای مهندسی اوکراین، دانشگاه هوا فضا خارکف، رتبه 3 در اروپا، مجری پروژه فضایی آلفا، جزو دانشگاههای برتر اروپا، تحصیل به زبان های روسی و انگلیسی در شهر خارکف اوکراین و …

دانشگاه فنی و مهندسی کیف کاپیی اوکراین !TOP UNIVERSITY

تحصیل در اوکراین دانشگاههای مهندسی اوکراین، تحصیل در دانشگاه کا پ ای، تحصیل به زبان های روسی و انگلیسی در شهر کیف اوکراین و …

دانشگاه نفت و گاز ایوانوفرانکو اوکراین !TOP UNIVERSITY

تحصیل در اوکراین دانشگاههای مهندسی اوکراین، دانشگاه بین المللی نفت و گاز ایوانو فرانکو در شهر ایوانو فرانکو، تحصیل به زبان های انگلیسی و روسی در شهر ایوانو فرانکو اوکراین و …

دانشگاه معماری کیف کیسی اوکراین !TOP UNIVERSITY

تحصیل در اوکراین دانشگاههای مهندسی اوکراین، دانشگاه معماری کیسی کیف، در شهر کیف، تحصیل به زبان های روسی و انگلیسی و …

دانشگاه اتومبیل خارکف اوکراین

تحصیل در اوکراین دانشگاههای مهندسی اوکراین، دانشگاه اتومبیل خارکف در شهر خارکف اوکراین، تحصیل به زبان های روسی و انگلیسی و …

دانشگاه حمل و نقل دنیپروپتروفسک اوکراین

تحصیل در اوکراین دانشگاههای مهندسی اوکراین، دانشگاه حمل و نقل دنیپروپتروفسک در شهر دنیپروپتروفسک اوکراین، تحصیل به زبان های روسی و انگلیسی و …

دانشگاه دریانوردی ادسا اوکراین !TOP UNIVERSITY

تحصیل در اوکراین دانشگاههای مهندسی اوکراین، دانشگاه دریانوردی تخصصی ادسا، جزو مطرح ترین دانشگاههای اروپا در شهر ادسا اوکراین، تحصیل به زبان های روسی و انگلیسی و …

دانشگاه دریانوردی نیکولایو اوکراین !TOP UNIVERSITY

تحصیل در اوکراین دانشگاههای مهندسی اوکراین، دانشگاه دربانوردی و کشتی سازی نیکولایو، در شهر نیکولایو اوکراین، تحصیل به زبان های روسی و انگلیسی و …

دانشگاه فنی و مهندسی لوتسک اوکراین

تحصیل در اوکراین دانشگاههای مهندسی اوکراین، دانشگاه مهندسی لوتسک در شهر لوتسک اوکراین، تحصیل به زبان های روسی و انگلیسی و …

دانشگاه فنی و مهندسی وینیتسا اوکراین

تحصیل در اوکراین دانشگاههای مهندسی اوکراین، دانشگاه مهندسی وینیتسا در شهر وینیتسا، تحصیل به زبان های روسی و انگلیسی و …

دانشگاه معدن دنیپروپتروفسک اوکراین

تحصیل در اوکراین دانشگاههای مهندسی اوکراین، دانشگاه معدن دنیپروپتروفسک، تحصیل به زبان های روسی و انگلیسی و …

دانشگاه معماری خارکف اوکراین

تحصیل در اوکراین دانشگاههای مهندسی اوکراین، دانشگاه معماری خارکف خیسی، در شهر خارکف، تحصیل به زبان های روسی و انگلیسی و …

دانشگاه مهندسی زاپاروژیه اوکراین

تحصیل در اوکراین دانشگاههای مهندسی اوکراین، دانشگاه مهندسی زاپاروژیه ، تحصیل به زبان های روسی و انگلیسی و …

 

دانشگاههای علوم اوکراین

جهت مطالعه دانشگاههای علوم اوکراین روی لینک های زیر کلیک کنید

دانشگاه تربیت بدنی لووف

تحصیل در اوکراین، دانشگاههای علوم اوکراین در رشته های مهندسی و علوم انسانی دانشگاه تربیت بدنی لووف و …

دانشگاه ملی صنایع غذایی کیف اوکراین

تحصیل در اوکراین، دانشگاههای علوم اوکراین در رشته های مهندسی و علوم انسانی دانشگاه ملی صنایع غذایی کیف اوکراین و …

دانشگاه ملی ایوانو فرانکو شهر لووف

تحصیل در اوکراین، دانشگاههای علوم اوکراین در رشته های مهندسی و علوم انسانی دانشگاه ملی ایوانو فرانکو شهر لووف و …

دانشگاه ملی دانتسک اوکراین

تحصیل در اوکراین، دانشگاههای علوم اوکراین در رشته های مهندسی و علوم انسانی دانشگاه ملی دانتسک اوکراین و …

دانشگاه صنایع غذایی ادسا اوکراین

تحصیل در اوکراین، دانشگاههای علوم اوکراین در رشته های مهندسی و علوم انسانی دانشگاه صنایع غذایی ادسا اوکراین و …

دانشگاه ملی دنیپروپتروسک اوکراین

تحصیل در اوکراین، دانشگاههای علوم اوکراین در رشته های مهندسی و علوم انسانی دانشگاه ملی دنیپروپتروسک اوکراین و …

دانشگاه ملی سیمفروپل اوکراین

تحصیل در اوکراین، دانشگاههای علوم اوکراین در رشته های مهندسی و علوم انسانی دانشگاه ملی سیمفروپل اوکراین و …

دانشگاه ملی سومی اوکراین

تحصیل در اوکراین، دانشگاههای علوم اوکراین در رشته های مهندسی و علوم انسانی دانشگاه ملی سومی اوکراین و …

دانشگاه ملی اوژگورد اوکراین

تحصیل در اوکراین، دانشگاههای علوم اوکراین در رشته های مهندسی و علوم انسانی دانشگاه ملی اوژگورد اوکراین و …

دانشگاه اقتصاد ترنوپل اوکراین

تحصیل در اوکراین، دانشگاههای علوم اوکراین در رشته های مهندسی و علوم انسانی دانشگاه اقتصاد ترنوپل اوکراین و …

دانشگاه ملی کارازینا خارکف اوکراین

تحصیل در اوکراین، دانشگاههای علوم اوکراین در رشته های مهندسی و علوم انسانی دانشگاه ملی کارازینا خارکف اوکراین و …

دانشگاه ملی کشاورزی کیف اوکراین

تحصیل در اوکراین، دانشگاههای علوم اوکراین در رشته های مهندسی و علوم انسانی دانشگاه ملی کشاورزی کیف اوکراین و …

دانشگاه کیف اسلاوییان اوکراین

تحصیل در اوکراین، دانشگاههای علوم اوکراین در رشته های مهندسی و علوم انسانی دانشگاه کیف اسلاوییان اوکراین و …

دانشگاه خرسون کشور اوکراین

تحصیل در اوکراین، دانشگاههای علوم اوکراین در رشته های مهندسی و علوم انسانی دانشگاه خرسون کشور اوکراین و …

دانشگاه کیف اسلاوییان اوکراین

تحصیل در اوکراین، دانشگاههای علوم اوکراین در رشته های مهندسی و علوم انسانی دانشگاه کیف اسلاوییان اوکراین و …

دانشگاه ملی خمیلنیدسکی اوکراین

تحصیل در اوکراین، دانشگاههای علوم اوکراین در رشته های مهندسی و علوم انسانی دانشگاه ملی خمیلنیدسکی اوکراین و …

دانشگاه کروک کیف اوکراین

تحصیل در اوکراین، دانشگاههای علوم اوکراین در رشته های مهندسی و علوم انسانی دانشگاه کروک کیف اوکراین و …

دانشگاه ملی کارپاتی اوکراین

تحصیل در اوکراین، دانشگاههای علوم اوکراین در رشته های مهندسی و علوم انسانی دانشگاه ملی کارپاتی اوکراین و …

 

دانشگاههای پلی تکنیک اوکراین

جهت مطالعه مطالب دانشگاههای پلی تکنیک اوکراین روی لینک های زیر کلیک کنید.

دانشگاه پلی تکنیک لووف اوکراین

دانشکده آرشتکت

طراحی، مرمت آثار هنری، معماری ساشتمان و سازه، شهرسازی، طراحی و معماری زیست محیطی و …

دانشکده ساختمان سازی و مهندسی محیط

ساخت و ساز صنعتی، ساخت وساز شهری، تکنولوژی سازه و شناخت مصالح، راهسازی، پل سازی و تونل، سیستمهای حرارتی و تهویه، آب و فاضلاب و …

دانشکده نقشه کشی و سطح برداری

سطح برداری، سطح برداری و نقشه کشی از طریق عکسهای هوایی، ثبت اراضی شهری، سیستمهای فن آوری جغرافیایی و …

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

جامعه شناسی، مشغل اجتماعی، رهبری مراکز آموزشی و …

دانشگاه ملی پلی تکنیک دانتسک

 • رشته استخراج معادن دانشگاه ملی پلی تکنیک دانتسک
 • رشته استخراج و ذوب فلزات دانشگاه ملی پلی تکنیک دانتسک
 • رشته آمار کاربردی دانشگاه ملی پلی تکنیک دانتسک
 • رشته بازار یابی دانشگاه ملی پلی تکنیک دانتسک
 • رشته سرمایه و اعتبارات دانشگاه ملی پلی تکنیک دانتسک
 • رشته حسابداری، مدیریت دانشگاه ملی پلی تکنیک دانتسک و …

دانشگاه پلی تکنیک ادسا

 • انرژیهای حرارتی دانشگاه پلی تکنیک ادسا
 • حسابداری دانشگاه پلی تکنیک ادسا
 • مدیریت موسسات اداری دانشگاه پلی تکنیک ادسا
 • مدیریت اقتصاد خارجی دانشگاه پلی تکنیک ادسا
 • تجهیزات رادیویی و رادیو و تلویزیون دانشگاه پلی تکنیک ادسا و …

دانشگاه ملی پلی تکنیک ترنوپل (ایوان پاول)

 • دانشکده فن آوری و کامپیوتر دانشگاه ملی پلی تکنیک ترنوپل
 • فن آوری کامپیوتر و اتوماسیون، یکپارچه سازی کامپیوتری فرایند ساخت و تولید دانشگاه ملی پلی تکنیک ترنوپل
 • دانشکده الکترو مکانیک دانشگاه ملی پلی تکنیک ترنوپل
 • مدیریت انرژی، سیستمهای برق قدرت، نور و منابع نوری دانشگاه ملی پلی تکنیک ترنوپل
 • دانشکده فن آوری اطلاعات و مهندسی برنامه ریزی دانشگاه ملی پلی تکنیک ترنوپل
 • تکنولوژی مدیریت و هدایت اطلاعات، سیستمها و شبکه های کامپیوتری دانشگاه ملی پلی تکنیک ترنوپل و …

دانشگاه پلی تکنیک خارکف اوکراین

 • دانشکده تکنولوژی و مکانیک
 • تجهیزات ریختگری، مهندسی مواد
 • فن آوری اطلاعات
 • کامپیوتر و یک پارچگی فرایندهای ساخت و تولید
 • تجهیزات شکل دادن فلزات و …

دانشگاههای هنر اوکراین

جهت مطالعه اطلاعات دانشگاههای هنر اوکراین روی لینک های زیر کلیک کنید.

دانشگاه موسیقی چایکوفسکی کیف TOP UNIVERSITY

دانشجویان متقاضی تحصیل در اوکراین دانشگاه موسیقی چایکوفسکی کیف ابتدا باید دوره پیش دانشگاهی هنر را به زبان اوکراینی برای رشته های موسیقی و زبان روسی برای سایر رشته ها در دانشگاه موسیقی چایکوفسکی کیف بگذرانند. دانشجویان باید به صورت بیسیک بتوانند با یکی از ساز های موسیقی کار کنند، دانشگاه موسیقی چایکوفسکی کیف اوکراین امتحان ورودی دارد و دانشجویان متقاضی تحصیل در رشته های هنر و موسیقی دانشگاه موسیقی چایکوفسکی کیف باید برای ورود به دوره های مرتبط با موسیقی این امتحان را قبول شوند، شرایط امتحان به این صورت می باشد که دانشجو قبل از امتحان ورودی با کمک استاد راهنما باید قطعه ای را به مدت 20 دقیقه تک نوازی کند، در صورت که دانشجو در این امتحان موفق شود می تواند به دانشگاه موسیقی چایکوفسکی کیف اوکراین ورود کند.

برای سایر رشته های دانشگاه موسیقی چایکوفسکی کیف امتحان ورودی ندارد و …

دانشگاه ملی فناوری و طراحی کیف TOP UNIVERSITY

این دانشگاه دارای 5 ساختمان آموزشی با تجهیزات رایانه ای و آزمایشگاهی پیشرفته است و در حال حاضر نزدیک به 12000 دانشجو مشغول به تحصیل هستند. در 35 کرسی آموزشی این دانشگاه 800 استاد وظیفه تربیت دانشجویان را برعهده دارند که از این تعداد 29 آکادمیست، 93 پروفسور و دکتر و 474 دانشیار و کاندیدای علوم به چشم می خورند. دوره زبان روسی برای علاقمندان به تحصیل به همراه خوابگاه نیز می باشد. پذیرش دانشجویان خارجی از سال 1948 آغاز شد و در طی 54 سال بیش از 1300 متخصص از 58 کشور مختلف آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکای لاتین از این دانشگاه فارع التحصیل شده اند . دانشجویان می توانند از امکانات مختلف رفاهی، فرهنگی و ورزشی دانشگاه استفاده نمایند، دانشگاه دارای خوابگاه های دانشجویی بوده که در آنان سالن غذاخوری و کافه تریا مستقر است. دانشگاه دارای مرکز تفریحی در کنار رودخانه دنیپر بوده که استادان آن می توانند از امکانات این مرکز استفاده نمایند و …

 

کالج های زبان اوکراین

جهت مطالعه کالج های زبان اوکراین روی لینک های زیر کلیک کنید.

دانشگاه ملی کیف تاراس شفچنکو یا دانشگاه سرخ کیف اوکراین

دانشگاه شفچنکو ارائه کننده رشته های زیست شناسی ، زمین شناسی ، ژنتیک ، فیزیولوژی ، بیوشیمی ، روان شناسی ، مهندسی کشاورزی ، تاریـخ ، جغرافی ، اقتصاد ، مکانیک ، ریاضیات ، فیزیک، فلسفه ، جامعه شناسی ، حقوق ، روزنامه نگاری ، کامپیوتر ، روابط بین الملل و… میباشد. در این دانشگاه امکانات خاصی از قبیل موزه جانورشناسی ، کتابخانه ، سالن اینترنت و امکانات ورزشی ، رصدخانه موجود است و دانشگاه دارای بهترین خوابگاه در شهر کیف است وخوابگاه بازسازی شده بصورت یک بلوک 21 طبقه با فاصله ای حدود 400-300 متر تا محل آموزش می باشد و دارای نگهبانی و رستوران و سالن مطالعه و آشپزخانه مجزا است. تبه این دانشگاه در جهان 502 می باشد و …

دانشگاه ریاست جمهوری کیف – مائوپ اوکراین

دانشگاه ریاست جمهوری کیف علاوه بر برگذاری دوره های پیش دانشگاهی پزشکی، پیش دانشگاهی مهندسی، پیش دانشگاهی علوم انسانی و پیش دانشگاهی هنر به زبان های روسی و اوکراینی، کلیه رشته های علوم انسانی و مترجمه را ارائه می دهد که هر شاخه در دانشکده مربوط به خود تدریس می شود.متقاضیان تحصیل در اوکراین رشته های پزشکی، فنی و مهندسی، هنر و علوم انسانی باید قبل از ورود به دانشگاه دوره های پیش دانشگاهی خود را تکمیل نمایند. دانشجویان ورودی انگلیسی می توانند با گرفتن مرخصی یا هم زمان با رشته خود این دوره را تکمیل نمایند و …

دانشگاه اروپائی کیف – یوروپسکی اوکراین

دانشگاه اروپائی کیف یوروپسکی یکی از دانشگاهها جهت گذراندن دوره پیش دانشگاهی زبان روسی در شهر کیف می باشد و دارای امکانات خوب و مناسب در شهر کیف میباشد.

علاوه بر برگذاری دوره پیش دانشگاهی پزشکی، مهندسی و علوم انسانی،دانشگاه اروپائی کیف یوروپسکی یکی از تخصصی ترین دانشگاههای رشته های مرتبط با اقتصاد در اوکراین می باشد و …

دانشگاههای اوکراین
5 (100%) 1 vote

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *